กลุ่มวนเกษตรอำเภอศรีนครินทร์

ติดต่อ

ชื่อ:นางปุ่น คงแก้ว
โทรศัพท์: 080-5422190
ที่อยู่: 129 หมู่ 4 ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์

ประวัติ

ปี พ.ศ. 2520 จัดตั้งกลุ่มชื่อ กลุ่มวนเกษตรอำเภอศรีนครินทร์ หรือ สวนคงแก้ว โดยการนำของนายเคียง คงแก้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อทำวนเกษตรบนพื้นฐานของภูมิปัญญาดั้งเดิม ด้วยการนำหลักธรรมมาประยุกต์ในการทำเกษตร คือ ไม่เบียดเบียนธรรมชาติ เป็นวิถีธรรมชาติที่ทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ มีระบบนิเวศที่ดี โดยกลุ่มมีคำขวัญว่า “อนุรักษ์ธรรมชาติ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมคืนกลับสู่ธรรมชาติ พึ่งตนเองได้ ตอบสนองต่อปัจจัยสี่ที่ชาวโลกต้องการ”

วิธีการ/กระบวนการจัดการความรู้

ผู้นำกลุ่มเกิดการซึมซับและเกิดกระบวนการเรียนรู้ เทคนิควิธี / รูปแบบการทำสวนสมรมโดยพ่อแม่เป็นผู้ถ่ายทอดวิธีชีวิตและเทคนิควิธีในเรื่องเกษตรกรรม นอกจากนี้ยังได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองอยู่เสมอ หากในตำราไม่ชัดเจนก็จะสอบถามจากเกษตรอำเภอเพื่อให้เกิดความถูกต้อง ชัดเจน อันเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์แก่ตนเองมากขึ้น เมื่อประสบความสำเร็จก็นำไปเผยแพร่ถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้เรียนรู้และประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต โดยถ่ายทอดผ่านสวนของผู้นำซึ่งเปรียบเสมือนห้องปฏิบัติการขนาดใหญ่เพราะมีต้นไม้หลากหลายพันธุ์คละเคล้ากันไป โดยมีองค์ความรู้ ดังนี้ องค์ความรู้ที่ 1 การทำเกษตรธรรมชาติ องค์ความรู้ที่ 2 การทำเกษตรแผนใหม่ องค์ความรู้ที่ 3 การทำเกษตรแผนใหม่บวกกับเกษตรธรรมชาติ องค์ความรู้ที่ 4 สังคมวนเกษตร เกษตรธรรมชาติ ยืนยาว ยั่งยืน กลุ่มมีคำขวัญว่า "อนุรักษ์ธรรมชาติไม่ลำลายธรรมชาติสิ่งแวดล้อมคืนกลับสู่ธรรมชาติ พึ่งตนเองได้ ตอบสนองต่อปัจจัยสี่ที่ชาวโลกต้องการ"

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้


 1. ผู้นำ มีความรู้เรื่องการทำเกษตรแบบผสมผสานเป็นอย่างดี  เคียง คงแก้ว เป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในเรื่องความเป็นเลิศ ด้านเกษตรกรรม อีกทั้งผู้นำกลุ่มยังได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ให้เป็นครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่ 1 ด้านเกษตรกรรม (เกษตรยั่งยืน) ประจำปี พ.ศ. 2544

 2. วิธีการจัดการความรู้ของกลุ่ม กระบวนการจัดการความรู้ของกลุ่มจะเน้นในเรื่องของการแปรรูป การใช้ประโยชน์ทุกส่วนของผลผลิต เช่น กาหยี ถ้าขายสดราคาเพียงกิโลกรัมละ 200 บาท หากนำไปตากแห้งราคาก็จะเพิ่มขึ้นอีก 30-40 เปอร์เซ็นต์ หรือทำเป็นน้ำลูกหยี ก็จะขายได้ถึง 350-400 บาท นอกจากนี้ ระกำ มังคุด ก็นำมาแปรรูปได้เช่นเดียวกับกาหยี และเมื่อทำน้ำผลไม้แล้ว กากที่เหลือยังสามารถนำมาแปรรูปเป็นผลไม้กวนขายได้อีก เปลือกก็นำไปหมักเป็นปุ๋ย เมล็ดนำไปเพาะเป็นต้นกล้าขาย เช่น ต้นกาหยีราคาต้นละ 15 บาท ถ้าเปลี่ยนยอดแล้วราคาต้นละ 100 บาท กล่าวคือ เป็นการประยุกต์ใช้ทุกส่วนของพืชให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งกระบวนการจัดการความรู้ของกลุ่มทำให้สมาชิกในกลุ่มมีรายได้เพิ่มมากขึ้น จึงเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง

ผลต่อการจัดการความรู้


 1. ความรู้ฝังลึก เป็นความรู้ได้มาจากประสบการณ์ของผู้นำกลุ่ม โดยเป็นความรู้ด้านการเกษตรกรรม (เกษตรยั่งยืน) ที่ตนเองศึกษา ค้นคว้า ค้นพบทดลองจนประสบความสำเร็จแล้วไปเผยแพร่ สอน ถ่ายทอดด้วยวิธีการหลายรูปแบบ ให้ผู้อื่นได้เรียนรู้สามารถนำไปแก้ปัญหาและปรับประยุกต์ใช้จนสำเร็จ เป็นประโยชน์กับกลุ่มและสมาชิกในชุมชน

 2.  ความรู้เผยแพร่  ลักษณะการถ่ายทอดของกลุ่มให้แก่ผู้สนใจนั้นมีหลากหลาย สรุปได้ดังนี้

  • การเป็นวิทยากรรับเชิญให้แก่บุคคลและหน่วยงานทั่วไปตามที่ได้ร้องขอมา รวมทั้งผู้ศึกษาดูงานเป็นคณะซึ่งจะมาดูงานที่สวนเป็นประจำ

  • การถ่ายทอดผ่านการปฏิบัติให้แก่ชาวบ้านในชุมชนเดียวกัน ทั้งนี้โดยจัดระบบมหาวิทยาลัยชาวบ้าน มีหลักสูตรอบรมให้ชาวบ้านในเครือข่ายต่าง ๆ อาทิ เครือข่ายเกลอย่านพัทลุง เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคใต้ รวมทั้งชาวบ้านต่างถิ่นที่เข้ามาศึกษาหาความรู้

  • สาธิตและทำเป็นตัวอย่าง : มีการแปรรูปเป็นน้ำผลไม้ให้ผู้เข้าชมได้ทดลองชิม และนำกลับไปทำเอง

  • ใช้สื่อ : สื่อที่ทางกลุ่มใช้ก็คือ "แจกันกินได้" นั่นคือการนำพืชผักผลไม้พื้นบ้านมาประดับไว้ในแจกัน ให้ทุกคนที่มาได้รู้ได้เห็นและได้นำกลับไปใช้ประโยชน์กับตนเองและครอบครัว 3. ทำให้สมาชิกในกลุ่มมีคุณภาพที่ดีขึ้น  ผลของการจัดการความรู้ของกลุ่มในเรื่องการทำเกษตรแบบยั่งยืน ทั้งเกษตรสวนสมรม เกษตรแบบครบวงจร เกษตรเศรษฐกรรม พุทธเกษตร การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบชุมชน  โดยมีการช่วยเหลือ  ซึ่งกันและกัน นำกิจกรรมทุกอย่างมาบูรณาการเข้าด้วยกัน โดยใช้การจัดการอย่างเป็นระบบและผสานกันได้เป็นอย่างดี ก่อให้เกิดรายได้ที่สามารถนำมาเลี้ยงครอบครัวของตนเองได้

ทรัพยากรท่องเที่ยว

เป็นแหล่งศึกษางานดูงานของกลุ่มบุคคลที่สนใจ โดยกลุ่มจะให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องวนเกษตร, การทำเกษตรกรรมแบบผสมผสาน, เกษตรกรรมแบบยั่งยืน

กิจกรรมเด่น

ชื่อเสียงเกียรติคุณ

แผนที่ที่ตั้งของชุมชน

รูปภาพของชุมชน